Количка

МАГНИФЛЕКС БЕЙСИК УСЛОВИЯ НОЕМВРИ ГЛЕДАМЕ ТОВА

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията.

Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон 0700 11 117

на Интернет страницата на Magniflex magniflex.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията e валидна от 01.11.2021 до 30.11.2021 г. включително или до изчерпване на количествата.


ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на България и важи за продажби онлайн през magniflex.bg.


УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията дава директна отстъпка под формата на процент:

матрак Dormir 30%

матрак Ergonomico 30%

матрак Vitality 30%

възглавница Vitality 30%

възглавници, топер и протектор MagniProtect 10%


Промоцията не се комбинира с нито една друга налична промоция и оферта.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това на magniflex.bg.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка.

Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на office@matrax.bg, на адрес София, Бул. България 111, етаж 2, или чрез обаждане на тел. 0700 11 117.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.

Случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти


СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България

Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.