Количка

Условия на промоцията - игра за почивка

Официални правила за участие в игра „Коледа с Magniflex"


Участвай и можеш да спечелиш една от следните три награди:

  • Уикенд за двама в комплекс Uva Nestum Wine & SPA в Гоце Делчев
  • 2 нощувки за двама в комплекс Uva Nestum Wine & SPA в Гоце Делчев
  • 2 нощувки за двама в комплекс Therma Vitae, Огняново.


Направи поръчка на матрак Magniflex в периода 01.12.2022 - 02.01.2023 включително и ще участваш в томбола с награда уикенд за двама в комплекс Uva Nestum Wine & SPA в Гоце Делчев, 2 нощувки за двама в комплекс Uva Nestum Wine & SPA в Гоце Делчев или 2 нощувки за двама в комплекс Therma Vitae, Огняново. Всички матраци на Magniflex виж тук: www.magniflex.bg/mattresses.


1. Организатор на Играта

Организатор на играта „­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Коледа с Magniflex“ („Играта“) е „Матракс” АД, ЕИК: 206648430 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 111, Ембаси суитс бл.А


2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 01.12.2022 г. - 02.01.2023 г., включително.


3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Матракс” АД;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.


4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Матракс” АД също нямат право да участват в Играта.


5. Награди

Уикенд за двама в комплекс Uva Nestum Wine & SPA в Гоце Делчев

2 нощувки за двама в комплекс Uva Nestum Wine & SPA в Гоце Делчев

2 нощувки за двама в комплекс Therma Vitae, Огняново.


6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.;

6.2. Да е направил валидна покупка / поръчка на матрак от „Матракс“ АД и, по-конкретно, от бранда Magniflex в периода на кампанията по т. 2 по-горе, като в това число покупката може да бъде направена дистанционно (по телефона), на място в търговските обекти на дружеството или в партньорската мрежа (онлайн или в търговските обекти на партньорите) съгласно предлагания асортимент;

6.3. Да е дал доброволното си съгласие за участие в Играта и да е предоставил необходимите за провеждането на Играта лични данни;

6.4. След приключване на срока на Играта, Организаторът, на случаен томболен принцип, ще избере 3x печеливши Участници и 3х резерви, по един печеливш и една резерва за всяка една от трите награди;

6.5. Печелившите Участници ще бъдат обявени от Организатора до 10 януари 2023 г.на следните уеб страници на Организатора: https://www.facebook.com/MagniflexBg 

като Организаторът ще се свърже с  печелившите Участници съгласно предоставените от тях данни за контакт.


7. Други

Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки.


8. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или за други награди.


9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;


10. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, телефонен номер, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта. Че е съгласен „Матракс“ АД да използва предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг, анкетиране, уведомяване за новости и за изпращане на персонализирана информация и други рекламни материали;

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта, доставка на спечелените награди;

10.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на https://magniflex.bg/politika-za-poveritelnost съгласен е с нея и я приема.

10.6.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес office@matrax.bg.


11. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на: провеждане и администриране на играта; доставяне на спечелените награди; директен маркетинг (до оттегляне на даденото съгласие за осъществяване на директен маркетинг).

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.


12. Нарушения

12.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: office@matrax.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

12.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване на нарушения на настоящите правила, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта.

12.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.


13. Отговорност

13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: magniflex.bg/usloviq-igra-60g.

13.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: www.magniflex.bg/promo-august. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

13.6. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща, телефон и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда.


14. Правни аспекти

14.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

14.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.


15. Прекратяване на участието в Играта

15.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да се свърже с Организатора на office@matrax.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

15.2. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на  office@matrax.bg. 

15.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.


Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.


МАТРАКС АД