Количка

Общи условия за участие в игра Pulse

Общи условия за участие в игра Pulse & Magniflex


1.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се в нея.

2.2. Организатор на Играта е МАТРАКС АД, ЕИК 206648430, със седалище и адрес на управление: бул.България 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, бл.А, ет.2, офис 1 (по-долу за краткост Организатор и/или МАТРАКС);

Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи: на телефон 0700 11 117 и на  magniflex.bg/magnistretch 

3. СРОК

3.1. Играта се провежда в периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г., вкл.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на стока.

4.4. С факта на включването си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в нея.

4.5. Не се допуска регистрация с фалшиви данни/профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

4.6. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ и МЕХАНИЗЪМ

5.1 Клиентите се регистрират с имейл на magniflex.bg/magnistretch. След регистрация, на имейла, който са посочили, получават съобщение с уникален код, който им носи 5% допълнителна отстъпка при покупка на матрак Magnistretch или Magnistretch Sport през юли 2022г, както и възможност за участие в томбола за голямата награда - едногодишна карта за достъп до всички обекти на Pulse Fitness and Spa в България.

5.2. За да се възползва от допълнителната отстъпка, клиентът предоставя своя уникален код по време на поръчката на матрака.

5.3 Използването на кода за отстъпка при поръчка и условие за участие в томболата..

5.4. С факта на включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбира, приело е и се задължава да спазва настоящите Правила и е предоставило доброволно необходимите лични данни.

5.5. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:

1.Прочели и приели условията на Играта;

2.Изпълнили са условията за покупка и регистрация в страницата по т.2.1.

5.6. Всеки участник може да регистрира и да участва в разпределението на наградите еднократно.

5.6. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник.

6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

6.1. Наградата, която ще бъде раздадена в Играта е Едногодишна платинена карта за неограничен достъп до всички зали на Pulse Fitness and Spa в България.

6.2. Наградата се осигуряват от Организатора. Наградата е предметна печалба с незначителна стойност по смисъла на чл.13 ал.1 т.21 ЗДДФЛ.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

7.1. След изтичане на срока по т.3.1., в срок до 5 работни дни се избира победител сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й.

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип https://commentpicker.com/. Лицето, избрано за победител и спечелил съответната награда, се вписва в протокол.

7.3. Победителят трябва да отговори на съобщението по т.7.4. в срок до 5 работни дни (от имейла, който е регистрирал за участие в Играта) от получаването му като посочи необходимите лични данни за получаване на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определен победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници за същата награда.

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА

8.1. Наградата се изпраща до адреса, посочен от победителя, чрез куриер в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.5. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя, който му е бил издаден при покупката на уреда, който Победителят е регистрирал за участие в Играта и с който е бил определен за Победител.

8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

8.3. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1., където първоначално са били публикувани.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от МАТРАКС АД за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда.

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта и получаване на наградата от победителите.

10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679(ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискват коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискват изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до шест месеца от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта.

10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

10.11. По всички въпроси, свързани с настоящия раздел, Участниците могат да получат повече информация и да се свържат с Организатора на magniflex.bg или office@matrax.bg

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации.

11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства.

11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Настоящите Правила са достъпни на страницата на Организатора за периода на провеждане на Играта.

12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнесени за разрешаване пред компетентния български съд.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила от началната дата на Играта посочена в т.3.1. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.