Количка

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Продуктите в колекциите на Magniflex се изработват с майсторство във фабриката в Прато, Италия, от първокласни, устойчиво добити материали. Благодарение на постоянния стремеж към иновации и подобряване на съня и комфорта на клиентите, продуктите Magniflex следват най-новите технологии в бранша. Тестовете, проучванията и новите разработки, много от които са патентовани и сертифицирани, позволяват бранда да предложи несравнима, дългогодишна гаранция за качество.

Колекция / МоделСрок на гаранцията
Premio / Riviera by P. Cardin, Naturcomfort Deluxe, Comfort Dual, Abbraccio, MagniStretch Sport, Magnigel Dual, Magnistretch, Massaggio Deluxe, Armonia Dual, Maestro Dual и Virtuoso
Безкрайна
Clasico / Vivo, Silvercare, Paradiso by Pierre Cardin
25 години
Бебешки матраци5 години
Възглавници, аксесоари2 години

Гаранцията на продуктите е валидна само при правилна употреба и поддръжка на матрака.

Инструкции за разопаковане

Поставете матрака върху подматрачната рамкаРазлепете опаковъчната лента без да използвате остри и режещи предметиРазгънете матрака и го оставете да възвърне първоначалния си обем. Оптималният срок, в който матракът възвръща пълния си обем и характеристики, е 24 часа, през което време той не трябва да се използва.Възможно е усещането на остатъчни производствени миризми до няколко дни след отварянето и отстраняването на опаковката на матрака. Те са безвредни за човешкото здраве.Веднъж разопакован, матракът не може да се навие обратно на руло.

Инструкции за употреба и съхрание

Използвайте матрака върху подматрачна рамка, с точния размер на матрака, за да осигурите добра циркулация на въздуха и пълноценна опора на тялото.Не използвайте матрака върху плътна основа, тъй като това опосредства задържането на влага и, вследствие на това може да се образува мухъл.Периодичното обръщане на матрака спрямо позициите глава – крака и горна – долна страна спомага за по-добра циркулация на въздуха, възпрепятства задържането на прах и влага и удължава живота на продукта, дори и след изтичане на гаранцията.Не допускайте проникването на течности в матрака. Използвайте протектор за матрак за максимална защита и хигиена.

Пълни условия на гаранцията

Т.1 Кодексът на потребителя по Европейска директива 1999/44/CE определя две години правна гаранция от датата на покупка.Т.2 Матракс АД определя гаранционен срок на всеки продукт, който се вписва от Дистрибутора в гаранционната карта спрямо периода, посочен на етикета.Т.3 Матракс АД определя гаранционен срок за покупката от датата на придобиване, доказуема със съответните документи за покупка (фактура и/или фискален бон). Гаранцията важи само в случай, че клиентът е стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията, отбелязани в гаранционната карта.Т4.Всички рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на матрака, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени към Матракс АД, като следва да се предоставят документи за покупката, стикер със сериен номер и настоящата гаранционна карта.Т.5 Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно използване на матрака; използване на сила; поправки, направени от потребителя или трети лица; неестествени условия на замърсяване и влага; експлоатационна деформация на текстила (конци по капитонажа и борда, скъсан текстил или дръжки, разшит борд, скъсан цип, изместване на борда, петна по текстила и др).Т.6 Срокът за отваряне на матрака е до един месец след получаването му. Разопакован матрак със сгрешен, по вина на клиента, модел или размер не подлежи на подмяна.Т.7 Матракс АД приема реклации на стока при:

  • Несъответствие с обявената търговска марка
  • Несъответствия в заявените размери, надвишаващи отклонение от +- 2 см по ширина, дължина или дебелина
  • Дефект на стоката, констатиран до 3 дни след покупката
  • Дефект на стоката, констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на ядрото/пяната от повече от 2 см по дебелина

Т.8 При установени несъответствия или дефекти на продукта след втората година и в рамките на гаранционния период, Матракс ЕООД предлага на клиента замяна на матрака, като клиентът заплаща разликата от стойността на новия матрак минус сумата, която е заплатил за стария матрак, с приспадната амортизация, пропорционална на цената, за всяка година употреба. Продуктът се заменя в рамките на 30 дни работни дни след писмено потвърждение от клиента на предложената замяна.

Т.9 Замяна на матрака в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.

Т.10 Замяна на матрака след гаранционния период или при дефект, непокриван от гаранцията, е изцяло за сметка на клиента.

Т.11 При заявяване на дефект, Матракс АД си запазва правото да изпрати свой представител за установяването му.

Т.12 Съветите, давани от Матракс АД имат характера на препоръки и не могат да заменят квалифицирано медицинско становище. При въпроси, свързани със здравословно състояние, потърсете лекарска помощ.

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и наизискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката всъответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонтили замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело донепропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всичкиобстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита напотребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) П родавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, акоремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционалноголеми разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства,включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) П отребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл.34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствиесъгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действияза привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки сдълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът имаправо да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамкитена срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавнонамаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът нямада приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобствоза потребителя.

(5) П отребителят няма право да развали договора, ако несъответствието енезначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието енезначително се носи от продавача.

(6) П отребителят има право да откаже плащането на оставаща част отцената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения запривеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Р емонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките наразумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя занесъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се взематпредвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими напотребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтътили замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считаноот уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и беззначително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството настоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна настоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. П ризамяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя засвоя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките,които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появинесъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължениетона продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането настоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или наремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране настоките.

(5) П отребителят не дължи заплащане за обичайната употреба назаменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойносттана получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, аконямаше липса на съответствие.

Чл. 36.(1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чреззаявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развалидоговора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставенисъгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договорасъгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всичкидруги стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако неможе разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази самостоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло иличастично само по отношение на някои от доставените съгласно договора запродажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправданозабавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят еуведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайниятсрок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратнона продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщанена стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) П родавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стокитеслед тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя затяхното изпращане на продавача. П родавачът е длъжен да възстанови полученитесуми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя припървоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното сисъгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не есвързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) П отребителят може да упражни правата си по този раздел, кактоследва:1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок додве години, считано от доставянето на стоката;2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажбапредвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга,независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите илицифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето настоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или врамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятстваприлагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажбапредвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифровауслуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствиетосе дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до двегодини, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснатопредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажбапредвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифровауслуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи нацифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по тозираздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършванена ремонт или замяна на стоката.(3) У пражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано сдруги срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 38. П родавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се надействие или бездействие, включително на пропуск да се предоставятактуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице напредходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетениеза претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинилинесъответствието.


Рекламация се приема при изричното спазване на ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА.