Product name

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон 0700 11 117

на Интернет страницата на Magniflex www.magniflex.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 29.07.2020 до 16.08.2020 г. включително.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията представлява предоставяне на отстъпка от крайната препоръчителна цена с ДДС на матраци Magniflex, при следните задължителни условия:

- Потребителят предоставя своя имейл адрес в поле за регистрация на адрес http://www.magniflex.bg/august-promo
- Потребителят получава на своя имейл код за отстъпка
- Потребителят предоставя получения код за отстъпка на търговския партньор на Magniflex, при който е избрал да осъществи покупката
- 500 лв. отстъпка за двоен размер матраци от колекция Superiore и 350 лв за единичен размер
- 300 лв. отстъпка за двоен размер матраци от колекция Premio и 150 лв за единичен размер
- 200 лв. отстъпка за двоен размер матраци от колекция Classico и 100 лв за единичен размер

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички пълнолетни лица, за които е налице регистрация с имейл и предоставяне на код за отстъпка, описани по-горе.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламни материали и/или на посочения в т.2 сайт.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка.

Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на office@matrax.bg, на адрес София, Бул. България 111, етаж 2, или чрез обаждане на тел. 0700 11 117.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.

Случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България

Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.